Tento dokument je určen našim zákazníkům a návštěvníkům našich internetových stránek, aby jim poskytl základní informace o zpracování osobních údajů.

Prohlášení bylo vydáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy, které se týkají zpracování osobních údajů, nebo chcete některou část podrobněji vysvětlit, neváhejte nás  kontaktovat.

Správce osobních údajů

Noitami akustika s.r.o.
Na Vaňhově 163
19011, Praha 9
IČO: 01836790
DIČ: CZ01836790
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C 212318
Datová schránka: i7cwdwg
Petr Vlček
Na Vaňhově 163
19011, Praha 9
IČ: 64925501
DIČ: CZ7711240229
E-mail: info@noitami.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro poskytování produktů/služeb, pro splnění právních povinností a ochranu svých zájmů a třetích osob. Jedná se zejména o níže uvedené údaje.
Zákazníci
 Identifikační údaje (jméno a příjmení)
 Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa)
 Číslo bankovního účtu
 Další údaje nezbytné pro poskytnutí a fakturaci produktů a služeb
 Údaje týkající se okolností vzniku pohledávek/závazků vůči zákazníkům
a další údaje sloužící k ochraně práv správce
Návštěvníci internetových stránek
 IP adresa, údaje o užívaném zařízení, sociodemografické údaje,
preference
Účel a právní základ pro zpracování osobních
údajů, a jejich doba uložení
Shromažďované osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 Vytvoření nabídky na produkty a služby dle poptávky. Právním
základem jsou opatření přijatá před uzavřením smlouvy. Osobní údaje
jsou uchovávány maximálně po dobu jednoho roku.
 Uzavření a plnění smluvního vztahu. Právním základem jsou opatření
přijatá před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy.  Osobní údaje jsou
uchovávány po celou dobu platnosti a plnění smlouvy.
 Vedení účetnictví a odvody daní. Právním základem je plnění
právních povinností, které na správce dopadají. Osobní údaje jsou
uchovávány po dobu stanovenou v příslušném právním předpisu a
následně po dobu, kdy správce je povinen doložit splnění právních
povinností. Tato doba může činit až 10 let.
 Řešení sporů a uplatňování právních nároků. Právním základem je
oprávněný zájem správce. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu,
která je nezbytná k uplatnění práv a nároků správce, nejméně však po
dobu trvání promlčecí doby.
 Monitoring návštěvnosti internetových stránek a marketingové
aktivity. Právním základem je souhlas. Osobní údaje jsou uchovávány
po dobu platnosti souhlasu (viz část „Cookies“).
Zdroje osobních údajů
Zdrojem osobních údajů je primárně sám zákazník. V případě řešení sporů a
pro účely uplatňování právních nároků, mohou být získávány další osobní
údaje z veřejně přístupných rejstříků, činnosti inkasní společnosti apod.
Osobní údaje návštěvníků internetových stránek jsou získávány
prostřednictvím souborů cookies a v souvislosti s jejich aktivitou na stránkách.
Příjemci osobních údajů
Zpracovávané osobní údaje mohou být zpřístupněny níže uvedeným
kategoriím subjektů.
 Subdodavatelé (např. projektanti, zhotovitelé dílčích částí díla)
 Poskytovatele SW řešení a cloudových služeb
 Společnosti poskytující účetní, právní a vymáhací služby
 Státní orgány v rámci výkonu jejich pravomocí, které vycházejí z
platných právních předpisů.
Předávání osobních údajů do třetích zemí
Správce předává osobní údaje do třetích zemí na základě standardních
smluvních doložek se společnostmi Google LLC a Facebook Ireland Limited.
Práva subjektů údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů má subjekt údajů právo požadovat:

 potvrzení, zda o něm správce zpracovává osobní údaje, jaké kategorie,
pro účely a po jakou dobu, z jakých zdrojů tyto čerpá, kdo jsou jejich
příjemci, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování,
včetně profilování, vhodných zárukách při předání údajů mimo eu,
 přístup ke svým osobním údajům, včetně bezplatné kopie, za podmínky,
že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,
 opravu svých nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění
poskytnutím dodatečného prohlášení,
 odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 výmaz osobních údajů, omezení zpracování nebo vznesení námitky
proti jejich zpracování.
Tato práva je možné uplatnit prostřednictvím písemné žádosti doručené na
shora uvedené kontaktní údaje. Do předmětu zprávy je nezbytné uvést text
„Osobní údaje.
Informace o vyhodnocení žádosti a o přijatých opatřeních bude poskytnuta
žadateli bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti.
Ve výjimečných případech může být tato lhůta  prodloužena o dva měsíce. O
takovém prodloužení a jeho důvodech bude žadatel vyrozuměn.
Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údajů, dopisem na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, na e-mail
posta@uoou.cz nebo sdělit telefonicky +420 234 665 111.
Cookies
Co jsou cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš
počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.
Cookies pomáhají ke správnému a bezpečnému fungování internetových
stránek, včetně zobrazování relevantní reklamy.
Jaké cookies používáme
Jako většina internetových stránek, i naše stánky užívají cookies. Jedná se o
funkční, základní analytické a marketingové cookies.
Aby se mohly internetové stránky správně zobrazovat, jsou sbírány funkční
(technické) cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme Váš
souhlas. Souhlas je získáván prostřednictvím nastavení internetového
prohlížeče návštěvníka stránky.
Některé cookies jsou umísťovány na Vaše zařízení službami třetích stran.
Jedná se zejména o následující nástroje externích společností:
 Google Analytics (více informací ZDE).
 marketingové služby sociálních sítí Facebook (více informací ZDE) a
Jak můžete nastavit (odmítnout) cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč
nastaven jinak.
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče
odmítnout nebo omezit užívání jen některých z nich. Odmítnutí funkčních
cookies může však vést k nesprávné funkci internetových stránek.
Níže najdete odkazy, které obsahují informace o možnostech nastavení
nejčastěji užívaných prohlížečů.
Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Microsoft Edge
Safari
Safari Mobile
Opera

Správci osobních údajů
Noitami akustika s.r.o.
Na Vaňhově 163
19011, Praha 9
IČO: 01836790
DIČ: CZ01836790
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C 212318
Datová schránka: i7cwdwg
Petr Vlček
Na Vaňhově 163
19011, Praha 9
IČ: 64925501
DIČ: CZ7711240229
Rozsah zpracování osobních údajů
V interním úložišti kontaktů jsou uloženy tyto údaje o subjektu údajů:
 jméno, popřípadě jména
 příjmení
 Telefonní číslo
 E-mailová adresa
 Poštovní adresa
 Číslo bankovního účtu
Účel zpracování osobních údajů
Vytvoření nabídky na produkty a služby dle poptávky. Identifikace zákazníka
při opakovaném kontaktu. Plnění objednávek

Právní základ zpracování osobních údajů
Zákonný požadavek plynoucí ze zákona 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
část čtvrtá – relativní majetková práva na základě dobrovolného poskytnutí
osobních údajů v poptávce pro vytvoření nabídky.
Příjemci osobních údajů
Noitami akustika s.r.o.
Na Vaňhově 163
19011, Praha 9
IČO: 01836790
DIČ: CZ01836790
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C 212318
Datová schránka: i7cwdwg
Petr Vlček
Na Vaňhově 163
19011, Praha 9
IČ: 64925501
DIČ: CZ7711240229
Záměr předat osobní údaje do třetí země nebo
mezinárodní instituci
Správce osobních údajů nehodlá předávat osobní údaje do třetí země nebo
mezinárodní organizaci bez předchozího písemného souhlasu subjektu údajů.
Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje jsou udržovány do odvolání souhlasu s jejich zpracováním, nebo
do uplynutí zákonných povinností plynoucích z jejich zpracování. Nejdéle pak
5 let od poslední objednávky či poptávky subjektu osobních údajů.
Právo požadovat přístup k osobním údajům
Subjekt údajů si může vyžádat vlastní zpracovávané osobní údaje elektronicky
na e-mailové adrese info@noitami.cz nebo písemně na adrese:
Právo požadovat opravu osobních údajů
Subjekt údajů může požadovat opravu svých osobních údajů elektronicky na
e-mailové adrese petr.kostka@kostkastav.cz nebo písemně na adrese
příjemce osobních údajů.
Právo požadovat výmaz osobních údajů
Výmaz osobních údajů je proveden nejpozději do 7 pracovních dní od
obdržení žádosti, nebo po uplynutí všech zákonných lhůt pro jejich uchování
plynoucí z obchodních vztahů. Právo lze uplatnit elektronicky na e-mailové
adrese info@noitami.cz
Právo požadovat omezení zpracování
osobních údajů

Toto právo lze uplatnit žádostí zaslanou elektronicky na e-mailovou
adresu info@noitami.cz nebo písemně na adrese příjemce osobních údajů.
Právo na vznesení námitky proti zpracování
osobních údajů
Toto právo lze uplatnit žádostí zaslanou elektronicky na e-mailovou
adresu info@noitami.cz nebo písemně na adrese příjemce osobních údajů.
Právo na přenositelnost osobních údajů
Toto právo lze uplatnit žádostí zaslanou elektronicky na e-mailovou
adresu info@noitami.cz a osobní údaje subjektu údajů jsou předávány ve
formátu CSV.
Právo odvolat souhlas se zpracováním
osobních údajů
Každý subjekt údajů m právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Osobní údaje jsou následně odstraněny ze systému do 7 pracovní dní, nebo
po uplynutí všech zákonných lhůt pro jejich uchování plynoucí z přechozích
obchodních vztahů. Právo lze uplatnit elektronicky na e-mailové
adrese info@noitami.cz nebo písemně na adrese příjemce osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
viz https://www.uoou.cz/
Povinnost poskytnutí osobních údajů a
následky plynoucí z neposkytnutí
Zpracování osobních údajů vyplývá z výše uvedeného požadavku a podléhá
udělení souhlasu subjektem údajů. V případě neposkytnutí příslušných údajů
není možné subjektu údajů vypracovat nabídku na služby či produkty.
Automatizované rozhodování a profilování
osobních údajů
Neprovádí se automatizované individuální rozhodování ani profilování
osobních údajů.
Jiné účely zpracování osobních údajů
Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely, než je výše uvedený účel
zpracování osobních údajů.
Cookies
Na našich stránkách se nacházejí doplňky, které mohou využívat cookies.,
Tyto doplňky jsou zde proto, aby vám zajistili co možná nejsnadnější použití
našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky
předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Samozřejmě máte možnost
sběr cookies odmítnout úpravou nastavení svého prohlížeče. Po zákazu

cookies se ovšem může stát, že nebudete moci plně využívat všechny
vlastnosti našeho webu.