Slovníček pojmů

Chtělo by to rozdělit dle kategorií, aby to bylo přehlednější. Akustika, Odhlučnění, obecné

 • Hluk

  jakýkoli zvuk, který je nežádoucí, obtěžující

 • Odhlučnění

  odvětví stavební akustiky, které se zabývá zvyšováním neprůzvučnosti stávajících konstrukcí

 • Prostorová akustika

  zabývá se kvalitní poslouchatelností v uzavřených prostorách a setkáváme se s ní především v divadlech, kinech, posluchárnách, ale i v restauracích, prodejnách, kancelářích atd.

 • Vzduchová neprůzvučnost stavebních konstrukcí

  vlastnost konstrukce nepropustit hluk jako je mluvené slovo, TV, rádio aj., šířící se vzduchem. Výrobci akustických desek uvádějí parametr vzduchové neprůzvučnosti svých materiálů v dB.

 • Kročejová neprůzvučnost

  vlastnost konstrukce nepropustit hluk šířící se přímo jádrem stávající konstrukce do všech směrů. Jde o hluk způsobený především vibracemi, jako je např. dupání sousedů nad vámi, pračka, vrtačka, tekoucí voda v trubkách ve stěně.

 • Zvuková izolace

  materiál se zvukově izolačními vlastnostmi, používá se jak v oboru akustiky, tak v oboru odhlučnění.

 • Modrá deska

  sádrokartonová deska se sádro-vláknitým jádrem určená pro montáž odhlučnění. Modrá deska je i oficiální označení produktu spol. Rigips, u společnosti Knauf je modrá deska označena jako Diamant a u společnosti Siniat jako La Sound. Všechny tyto zmiňované desky se používají pro sádrokartonové konstrukce sloužící k odhlučnění. Od běžných sádrokartonových desek se odlišují tím, že mají větší objemovou hustotu, jádra desek obsahují skelná vlákna a mají protipožární a voděodolné vlastnosti.

 • Zvukový most

  jedná se o slabinu v akustické skladbě, tedy jde o místo, kudy stále proniká hluk. Zvukovým mostem můžeme nazvat například prostor nad podhledem.

 • dB

  decibel, jednotka intenzity zvuku (hluku).

 • D112

  zkratka pro určitý typ podhledu dle katalogu výrobce Knauf

 • W621, W626

  zkratka pro určitý druh předsazené stěny dle katalogu výrobce Knauf

 • Zpětná rezonance

  opakované odrážení hluku mezi dvěma nebo více plochami

 • Systém suché výstavby – suchá výstavba
  Je taková, kde jsou minimalizované nebo vůbec žádné mokré procesy jako je míchání malty, štuku, omítky, betonu atd. Pojem suchá výstavba je spojován především se sádrokartonovými systémy a se systémy suchých podlah.

 • Akustická pohltivost
  Schopnost materiálu pohlcovat zvuk, dělí se podle tříd na A-E, kdy A je nejlepší. Koeficientem je pak a – alpha s hodnotou od 0 do 1. Pro lepší pochopení je dobré si představit procentuální stupnici. Tzn aw=0,85 znamená vlastně, že materiál je schopný pohlcovat 85% zvukové energie, která na něj dopadne.

 • Doba dozvuku
  Termín používaný v odvětví prostorové akustiky, jde o čas, za který se zvuk v prostoru ztratí, jednotkou je pak sekunda. Tzn doba dozvuku t=5 znamená, že zvuk se v prostoru odráží 5 sekund, než přestane být slyšitelný.

 • Třepotavá ozvěna
  Jedná se násobné odrážení hluku většinou mezi dvěma rovnoběžnými povrchy – příčkami

 • Stojaté vlnění
  Jedná se o jev, kdy zvuk v přímém a i odraženém směru má stejnou frekvenci, vzniká například mezi dvěma stejnými povrchy.

 • Širokopásmový akustický absorbér
  Jedná se o vlastnost akusticky absorpčního materiálu v té nejvyšší možné třídě pohltivosti zvuku, jsou základní tři třídy, nejvyšší je A, pak následuje B a C. Jedná se tedy o materiál, který má třídu A a stupeň pohltivosti minimálně aw=0,8 a více a je schopný pohlcovat celé široké spektrum frekvencí slyšitelné pro lidský sluch. Mezi tyto materiály patří např. minerální nebo skelná izolace a akustické panely z ní vyrobené, akustické obklady na bázi minerálních krystalů. Nepatří tam molitany ani recykláty molitanů!!! ty mají schopnost pohlcovat hluk naprosto průměrnou. Nepatří tam polystyreny, ty zvuk spíše odrážejí.

 • Kmitočet – frekvence
  Je fyzikální veličina, která udává počet opakování za daný časový úsek. Jednotkou je Hz – hertz. V akustice pro lidštější pochopení jde o všechny stupně tónů slyšitelné i neslyšitelné pro lidský sluchový orgán.

 • Vlnová délka
  Je délka – dráha, kterou urazí vlna během jednoho kmitu, každá frekvence má pak rozdílnou vlnovou délku

 • Intenzita zvuku
  Jde vlastě o vyčíslení, jak je daný zdroj zvuku hlasitý, velice pak záleží na konkrétní frekvenci. Jednotkou intenzity hluku je pak Decibel– Db. Lidské ucho (zdravý mladý jedinec) je schopné vnímat zvuky o intenzitě 2 – 5dB do 130dB. Nižší hodnoty prostě neslyšíme, vyšší také ne, protože se zvuk mění v bolest a frekvenčně se slévá, uši a mozek ho již nevnímají jako zvuk, ale jako bolest.

 • Ultrazvuk zvukové vlnění, jehož kmitočet je nad slyšitelným pásmem pro lidský sluch 20kHz.
 • Infrazvuk  je zvukové vlnění, jehož kmitočet je pod slyšitelným pásmem pro lidský sluch 16Hz.
 • Hladina akustického tlaku Jedná se vlastně o vyjádření intenzity zvuku.
 • Vibrace jedná se o mechanický pohyb pevných částic.
 • Práh slyšitelnosti
  Neboli „sluchové pole“, jde vlastně o celkový rozsah všech frekvencí slyšitelný pro lidské ucho, lidský sluch je schopný vnímat rozsah od 16 – 20 000 Hz. Hodnotám pod 16Hz říkáme infrazvuk, hodnotám nad 20 000Hz jako ultrazvuk.

 • Tónová složka
  Zvuk, který ve svém celém frekvenčním pásmu dominuje jednou konkrétní složkou (frekvenční částí). Například čerpadla a kotle vydávají určitý konstrukční hluk, který je celým spektrem v typické křivce, ale ve frekvenci 100 Hz zásadně vyniká.

 • Ustálený hluk – ustálená frekvence
  V tomto případě chápeme ustálený jako neměnný, frekvenčně neměnný.

© Noitami akustika 2010 - 2017 | Web navrhl a vytvořil MarMal.cz - tvorba webových stránek.